Home

Effektmål og resultatmål eksempler

Resultatmål: Nye rutiner for registrering av timer og sykefravær, og et IT-system som understøtter de nye rutinene. Kostnadsramme: 4 millioner NOK. Tidsramme: 5 måneder fra oppstartsdato. Eksempel på prosjektmål knyttet til å ta større markedsandele prosjektets tidligfase og etablering av samfunnsmål og effektmål. Veilederen er utarbeidet med utgangspunkt i innspill fra etater og kvalitetssikrere, samt referanse-litteratur. For ytterligere fordypning og eksempler vises det til litteraturlisten bakerst. 1. Bakgrunn, og bruk av veilederen 2 2. Definisjone 2) Formulere effektmål og resultatmål Et overordnet samfunnsmål for prosjektet vil kunne være for eksempel «flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad», eller «større og mer robuste NAV-kontor». Samfunnsmålene er en overordnet begrunnelse for prosjektet. Det er flere måter å definere mål på, og i dett Hensikten med dette er å definere hvilke gevinster prosjektet skal gi og hva prosjektet skal levere. Når vi etablerer prosjektmål skiller vi mellom effektmål og resultatmål. Denne e-boken vil gi deg: Innføring i effektmål; Innføring i resultatmål; Hvordan bruke SMARTE målformuleringer; Eksempler; Mal for effektmål og resultatmål

Denne kunne ha stått under karriere og språk også - men velger Generell debatt. Det gjelder prosjektarbeid og begrep som effektmål og resultatmål. Hva er egentlig forskjellen på disse to begrepene i innhold, konkrete eksempler og teoretisk? Kan noen her gi eksempler på hva effektmål er og hva res.. Resultatmål beskriver prosjektets sluttleveranse. Resultatmål må være konkrete og etterprøvbare for at en prosjektleder skal kunne utøve god prosjektledelse.. Effektmål beskriver hvilke virkninger som søkes oppnådd for brukerne av tiltaket. Effektmålene er ofte uttrykt i form av for eksempel kapasitet, regularitet eller tidsbesparelser Ved behov kan samfunnsmålet suppleres med utfyllende kommentarer og eksempler for å sikre god forståelse. Effektmål. Effektmål for prosjektet er definert som den effekt prosjektet vil ha for brukerne av kapasiteten når den er på plass, og er ofte uttrykt i form av kapasitet, regularitet, tidsbesparelse osv Måloppnåelse i forhold til virksomhetsmål, effektmål og resultatmål Hvilke produkter prosjektet har levert, og eventuelle gjenstående mangler Gjennomgang av Prosjektbegrunnelsen med dokumentasjon av oppnådde og gjenværende gevinster, nettogevinster og avvi Abracadabramat catering leverer uimotståelig mat til bedrifter og private i Oslo. Mangeretters middager, tapas, fingermat, sashimi, snitter, desserter, kaker m.m. Kokkene våre tilbereder og våre servitører kan servere mat med kjærlighet til deg og dine der dere er. Fra 2 til 1000 gjester

Overordnet mål og bryte ned i målbære resultatmål for prosjektet . •Eksempler -Brukerundersøkelser -Medarbeiderundersøkelser -Sykefraværstall interne effektmål (prosess-mål) Oppdragsgiver: •Strategisk forankring •Oppdragsbeskrivelse Prosjekteie For byggeprosjekter kan følgende være eksempler på identifiserte behov: • En bygning har ikke blitt oppgradert på lengre tid, Disse kalles ofte effektmål, og skal uttrykke de langsiktige forretnings- Den siste gruppen av mål kalles resultatmål og er knyttet til prosjektets leveranser og effektmål Ethvert prosjekt har en hensikt, og man ønske å hente ut en effekt. For å få denne effekten, skal det leveres et prosjektmål - et produkt eller en tjeneste, som man mener vil føre til dette resultatet etter at det er tatt i bruk. PRINCE2 bruker tre begreper for dette: Output, Outcome og Benefit

identifisere gevinster og årsakssammenhenger også fra parallelle initiativer utenfor prosjektets rammer (for eksempel fra andre offentlige virksomheter), som enten påvirker gevinstrealiseringen i prosjektet eller bidrar til å oppfylle det samme effektmåle For at vi skal ha et suksessfullt prosjekt må både prosjektmål (resultatmål) og effektmål (objektmål) være innfridd, som vist i figuren over hvor den horisontale aksen angir om vi har innfridd effektmålene (objektmålene) eller ikke, og den vertikale aksen angir om vi har innfridd prosjektmålet (resultatmålene) eller ikke At uddybe formål/effektmål og sætte dem i sammenhæng med projektets mål resulterer i et hierarki projekt kan godt have flere projektmål. (se eksemplet nedenfor). Projektmålene er beskrevet i anden litteratur som resultatmål, slutproduktet og nogle steder endda som Eksempel på målhierarki for indføring af nyt. Program kodeverk og terminologi har etablert et målhierarki bestående av samfunnsmål, effektmål og resultatmål. Samfunnsmål. Felles språk skal gi betydelig raskere, sikrere og mer enhetlig digitalisering av helse- og omsorgssektoren og tilrettelegge for enkel og sikker samhandling. Effektmål

Helsedataprogrammet har etablert et målhierarki bestående av samfunnsmål, effektmål og resultatmål. Helsedataprogrammets mål støtter opp under målene i den nasjonale helseregisterstrategien: bedre utnyttelse, bedre kvalitet og sikrere håndtering av data i de nasjonale helseregistrene Pensumet inneholder praktiske eksempler, interaktive øvelser, sjekklister, caseoppgaver og quiz, samtidig som det er delt opp i passelige porsjoner. I tillegg til leksjonen om interessenter der du får forståelse om hvem prosjektets interessenter er, innsikt i hvordan de kan påvirke prosjektet og hvordan prosjektet skal klare å håndtere dem, vil du også blant annet lære Det er hensiktsmessig å skille mellom tre typer mål: effektmål, resultatmål og prosessmål. Effektmål. Effektmål - effekten av prosjekt. Effektmål beskriver hva oppdragsgiver vil oppnå med prosjektet. Effektmål kan være knyttet til organisasjonens strategiske planer eller taktiske planer. Effektmål beskriver typisk en effekt Velg hytteprosjekt. far og mor mor mor 01.11.07 01.08.07 01.10.07 far alle mor alle Planlegging Ressurstildeling Vurdering av ressursbehov Aktivitetens særtrekk Når den må/kan utføres Kvalifikasjonskrav Tilgjengelig tid for aktuelle ressurser Ressurstildeling/bemanning Sjekk den enkeltes ønsker Sjekk den enkeltes erfaring Identifiser.

Eksempler kan være ressursbesparelser, kvalitetsforbedringer, økt driftsresultat, eller lignende for virksomheten, brukerne og samfunnet for øvrig. omfatter to typer mål: resultatmål og effektmål. Resultatmål Beskriver hva som skal oppnås i den aktuelle prosjektfasen Resultatmål (effektmål), ikke aktivitets- og produksjonsmål. Gi lokal handlefrihet til å velge virkemidler. Sentrale føringer for lokale valg (budsjett, resultatkrav, verdigrunnlag, m.m.) Hindre suboptimalisering. Rapportering og oppfølging av måloppnåelse. Bidra til lokal ansvarliggjøring og lærin arbeidsmiljø og ytre miljø), økonomi, fremdrift og kvalitet, både i prosjektets planfase, og knyttet til ferdig bygd og driftet prosjekt. For økonomi vil det for eksempel være ett resultatmål som er kostnadsestimat for planfasen, og kostnadsmål, styringsmål og prosjektmål for ferdig bygd prosjekt prosjektutløsende behov, effektmål og resultatmål. Planfasen starter normalt med en bestilling med utgangspunkt i en gjennomført utredning. Målene, som gjerne bygger på anbefaling fra utredninga, skal defineres i bestilling av hovedplan og skal gi rammer for økonomi, framdrift og kvalitet

Effektmål 4 Resultatmål 4 5.0 Fremdriftsplan 4. kan det hentes mange eksempler på forsøksordninger fra andre virksomheter. • Bedre kontinuitet og kvalitet i tjenestene RESULTATMÅL • Felles forståelse mellom ledere, tillitsvalgte og ansatte hva en heltidskultur e planteskadegjørere. En god mottakskontroll og riktig kompetanse sikrer en god barriere mot innførsel av karanteneskadegjørere. 2.3. Effektmål og resultatmål Samfunnsoppdraget til Mattilsynet er å arbeide for å fremme god helse hos planter. Dette prosjekte

Eksempler på gode prosjektmål Metie

effektmål og resultatmål. Arbeidsverksted 3: Kjennetegn ble arbeidet med, er bestemt Hvordan vite at vi lykkes? Måle; kvantitative og evt. kvalitative målinger Observasjon Arbeidsverksted 4: Nødvendige tiltak (Bestemme og det bra (for eksempel i barneverntjenesten Effektmål 3: Tjenestekvalitet Resultatmål 1: Økt heltidsandel Resultatmål 2: Økning av gjennomsnittlig stillingsstørrelse Resultatmål 3: Redusert frivillig og ufrivillig deltid Ulike målgrupper, krav og tidspunk fastsatte effektmålene ligger hos kommune og stat, som er prosjekteiere. Effektmål er gjerne definert av partnerskapet i prosjektets mandat. Arbeidet Resultatmål som beskriver hvordan tilstanden skal være når prosjektet har Eksempler på slike oppgaver er å kartlegge restansesituasjonen på et aktuelt område Bruk eksempler som illustrerer temaet, for eksempel figur som viser ulike måter å definere samboerbegrepet på, eller eksempler på begreper i egen organisasjon som kan ha ulik betydning. Definer effektmål og resultatmål slik at det blir tydelig hva man skal oppnå og hvem i organisasjonen det er som er ansvarlig for å oppnå målene til å styre prosjektet mot realisering av effektmål og samfunnsmål. For eksempel blir mulighetene for å tilpasse prosjektresultatet til endringer i bruker- og samfunnsbehov mindre. Kontraktstrategien påvirker byggherrens styringsmuligheter, og dermed mulighetene til å prioritere mellom resultatmål, effektmål og samfunnsmål

Veileder og mal for definering av gode prosjektmål

Hva er forskjellen mellom resultat- og effektmål

Målene skal være koblet til virksomhetens mål og strategiske tenkning, og skal dekke virksomhetsmål, effektmål (gevinster) og resultatmål (tid, kostnad, kvalitet)). Målene skal være prosjektets produkter blir kontrollert og beskyttet. (For eksempel hvordan prosjektets produkter blir lagret, versjonshåndtering, prosedyrer for. Effektmål Riktigere og mere effektive innkjøp Resultatmål Oppnå både kvalitative og kvantitative gevinster 5 prosent besparelse på det totale innkjøpsvolumet. Mål Mål Resultatindikator Gevinst Riktigere og mere effektive innkjøp * Eksempel 1: Sykehjem - I da Formulering av samfunns- og effektmål. Målene beskriver hva prosjektet konkret skal oppnå. Målene sorteres i et målhierarki som beskriver. samfunnsmål, effektmål og resultatmål. Det vil i vurderingen av målene legges vekt på konsistens, realisme, og verifiserbarhet. Samfunnsmål Den verdiskapningen som oppstår når effektmålene. - Objektmål og effektmål (hva skal lages, hva skal dette objektet føre til) - Prosessmål (for eksempel - prosessen ved dette arbeidet skal resultere i at de som deltar forstår prosjektarbeid) - Resultatmål (for eksempel - (1) objektet fungerer og har ønsket kvalitet etc. (2) prosjekt gruppen har tilegnet seg ønsket kunnska

mål - prosjektledelse - Store norske leksiko

Kommunikasjon og ledelse i prosjekter - leadership vs management EYDE dagene, 25.09.2017 Regiondirektør Jill Akselsen, 934 77 934, jill.akselsen@wspgroup.n Teorien underbygges av modeller og illustrasjoner, samt eksempler og oppgaver til hvert kapittel som skal belyse den I denne fasen er planlegging knyttet til resultatmål og effektmål. Effektmål og resultatmål Effektmål. Helse Nord skal utvikle standardiserte, kunnskapsbaserte veiledende behandlingsplaner og en kvalitetsstruktur for utarbeidelse av disse; De veiledende behandlingsplanene tilgjengeliggjøres ved innføring av journalmodulen DIPS Arena Behandlingsplan ved sykehusene i nor Steg 1: For å lykkes med gevinstrealisering må du vite forskjellen mellom resultatmål og effektmål. Som prosjektleder har du stort fokus på å levere prosjektet innenfor avtalt tid og kostnad til avtalt ytelse/omfang. Vi sier da at du fokuserer på det som kalles resultatmål, og du gjør alt for å sikre en vellykket leveranse

Målutviklin

Effektmål 1. En grenseflate mot tilgjengelige retningslinjer som forenkler søk, fra resultatmål 1, punkt 1 og 2. Resultatmål 3 1. både generell og svært lokal. Eksempler på lokal kunnskap er uskrevne regler og normer for hvorda Difi utvikler offentlig sektor og jobber med digitalisering, anskaffelser, ledelse og organisering, ID-porten, digital postkasse, universell utforming, klart språk, innovasjon, tidstyver, informasjonssikkerhet og e-læring

Sluttrapport Digitaliseringsdirektorate

 1. Ledelse og HR. Vi skal bidra til å styrke og utvikle statlige ledere og arbeidsgiveres omstillingsevne, gjennomføringsevne og evne til å utnytte kompetanse og ressurser i egen virksomhet
 2. Effektmål Hensikten med forutsetninger som gjør det mulig å gjennomføre effekt- og resultatmål. Statens vegvesen HB V220 - Geoteknikk i vegbygging har modeller og eksempler som er relevante når dybelteorien skal benyttes. Disse modellene er også beskrevet
 3. Effektmål: Langsiktige positive gevinster og effekter. Merk at disse kan være både «harde»/kvantitative og «myke»/kvalitative. Resultatmål: De målene som prosjektet skal oppnå i prosjektets levetid; feks. målt i tid, kostnad, kvalitet

Tapas, Catering, Selskapsmat & Snitter Oslo Kokk Hje

Mål i projekter 1. 1 Velkommen til webinar om projekters mål Find en kop kaffe/the og sæt dig godt tilrette Vi starter 10.00 Besøg os i ventetiden på LinkedIN Hvis du joiner gruppen på LinkedIN, får du løbende nyheder om projektledelse og notifikationer når vi holder nye webinarer om projektledelse - vi har to mere i efteråret, se evt

Identifisere gevinster - DF

Tidlig intervensjon - unge og rus (TIUR) er et samarbeidsmodell mellom Ringsaker kommune og Ringsaker lensmannskontor. Tiltaket har som hovedmål å styrke arbeidet med avdekking, tidlig innsats og oppfølging av ungdom som står i fare for å utvikle problemer knyttet til rus og kriminalitet 2 Innhold Tittel Pasientrapporterte resultatmål (PROMS) som nasjonale kvalitetsin- dikatorer - kvalitetskriterier og standard utviklingsprosess Institusjon Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Ansvarlig Magne Nylenna, direktør Forfattere Andrew Malcolm Garratt, seniorforsker og prosjektleder, Kunnskapssenteret Øyvind Andresen Bjertnæs, forskningsleder, Kunnskapssentere Oppdelingen følger klassisk, tredelt tilnærming i samfunnsmål, effektmål og resultatmål 1. Samfunnsmål De aller fleste potensielle brukere av rådgivningstjenesten vil finne denne supplerende i forhold til å søke råd og assistanse til hørselsrelaterte utfordringer i dagliglivet. Dette vil bidra til at en større de Effektmål: • Faggruppen vil bidra til at det blir en økt bevissthet hos Resultatmål: • Kompetanseoppbygging og organisasjonsutvikling •Spredning av Beste praksis-eksempler gjennom for eksempel KS IKT-forum. •Kvalitetssikring. eKommune Effektmål

Introduksjon til prosjektledelse - NTN

 1. Det ble bevilget penger til å gjennomføre et forprosjekt i 2016, og resultatet er at vi nå skal bygge et nytt helsehus i Eidsvåg sentrum. Hva skjer når? Det ble i 2016 utført grunnundersøkelser av tomten for å avklare om tomten kunne bebygges med en bygning av denne størrelsen
 2. Reklamasjons- og garantiperiode BAE. Du må følge opp leverandørene for å avdekke eventuelle feil og mangler før garantier trer i kraft. Byggherren må se til at service og vedlikehold gjennomføres slik at reklamasjonsrettighetene sikres
 3. I videre planleggingsfase skal effektmål og resultatmål konkretiseres. Kommunens miljø- og klimaambisjoner nedfelt i «Bærum mot 2030» skal følges opp i prosjektet. Løsningene skal være robuste og fungere i et helhetlig perspektiv både med tanke på effektiv drif
 4. Det inneber at ein set seg detaljerte mål for prosjektet. Her skil ein mellom effektmål og resultatmål og fastset korleis ein kan vurdere om ein faktisk oppnår måla. I tillegg skisserer ein hindringar og drivkrefter for å nå dei ulike måla, og gjer ei vurdering av kostnader og gevinstar
 5. 1 Både prosjektets effektmål og resultatmål tilfredsstiller kravet til god målsetting for et prosjektarbeid. 2 Prosjekts resultatmål er for lite konkret. 3 Prosjektets effektmål er for lite konkret. 4 Verken prosjektets effektmål eller resultatmål tilfredsstiller kravene til god målsetting for et prosjektarbeid
 6. Effektmål: (hva kommunen ønsker at brukerne av halløsningen på Trosvik skole skal oppleve etter at prosjektet er ferdig) Ut i fra ovennevnte kommunemål, effektmål og resultatmål er det gjennom behovsanalysen laget ett sett med krav. Kravene er skilt på absolutte/skal-krav og bør-krav
 7. Tabellene som viser til effektmål og resultatmål er hentet fra søknaden til IMDi. for eksempel på etablererprøven og kjøp av det mest nødvendige utstyr. Med dette på plass vil sprintere kunne bygge opp sin egenkapital gjennom å stille på messer og festivaler

Arbejd effektivt med mål i projekter CA karrierepartne

 1. Det vil være lurt å periodevis ta en vurdering av målene og gjøre endringer dersom det er nødvendig. Målsetting er et essensielt verktøy for å oppnå suksess - og husk å være SMART når du utarbeider målene til din bedrift. Nedenfor kan du se et par eksempler på hvordan SMART-metoden blir brukt i målsetting
 2. Eksempler på viktige resultatmål Bedriftsanalytikere arbeider med et bredt spekter av prestasjonsmål, og mange analytikere produserer periodiske rapporter for å vise statusen til visse sentrale ytelsesforanstaltninger
 3. Resultatmål Få felles innkjøpsavtaler på oppgaver vi selv ikke kan utføre, som for eksempel juridisk bistand, sakkyndige utredninger etc. Avklare mulige samarbeidsområder innenfor barneverntjenestene på tvers av kommunene og hvilke oppgaver som kommunen selv skal ta seg av
 4. Resultatmål eller effektmål. Eksempler på mål kan være å effektivisere prosessen ved å finne ut om/hvor det er mulig å erstatte manuell gjennomføring med teknisk som lagres og håndteres slik [virksomheten] har bestemt, og slik arbeidsprosessanalysen avdekker at det er behov for
 5. Formål og resultatmål er vanlig å definere som egne avsnitt slik vil legger opp til i prosessverktøyet, mens delmål/milepælsmål framkommer i prosessdesignet / FORMÅL (betegnet som effektmål i Westhagen). Hvorfor skal noe skal gjøres? Gjennom formålet defineres det hva som skal oppnås på langsikt med endrings,

Bakgrunn og organisering - ehels

I langrenn, skiskyting og sykling kan resultatmål i et internasjonalt mesterskap være en god hovedmålsetting. Ole Einar Bjørndalens mål om å vinne to gull under OL i Salt Lake City er et eksempel på en slik målsetting Prosjektledelse = fagfelt innen organisering Oppdragsgiver = den som etablerer prosjekt (har behov) Prosjekteier = den som ivaretar oppdragsgivers int. Prosjektleveranse = det prosjektet skal skape (bestilling) Prosjektleder = daglig leder og ansvarlig for prosj gj.f. Interessenter = aktører som påvirker eller blir påvirket av prosjektets gjennomføring el leverans Akkurat som i enkeltstudier kan du velge mellom ulike effektmål i en metaanalyse. Dikotome utfallsmål presenteres typisk i form av relativ risiko, odds ratio eller relativ risikoforskjell (jf. Analysere tall 1), og ved kontinuerlige utfallsmål er ofte gjennomsnittsforskjell (MD) å foretrekke (jf. Analysere tall 2) Typiske eksempler er variabler som kjønn, alder, utdanning, inntekt og bosted, samt foreldrenes inntekt, utdanning og yrke. Disse variablene har svært ofte betydning for holdninger og atferd. Selv om vi i en undersøkelse om skolematvaner er særlig interessert i å se om kjønn har betydning, kan det altså være lurt å innhente informasjon om disse variablene i tillegg Effektmål og verdimål. Man må skille mellom effektmål (eller mengdemål) og verdimål. Her er tre eksempler: En reduksjon i blodtrykk på 40 mm Hg er en dobbelt så stor effekt som en reduksjon på 20 mm Hg. Men verdien for pasienten i form av redusert sykdomsrisiko er neppe dobbelt så stor.

Bakgrunn for Helsedataprogrammet - ehels

det følgende presenteres reviderte samfunns-, effekt- og resultatmål. 2.1. Samfunnsmål Samfunnsmålet for prosjektet er: God fremkommelighet, sikkerhet og effektivitet for sjøtransport forbi Stad 2.2. Effektmål Effektmål Indikatorer Fremkommelighet Følgende effektmål er knyttet til behov B1 - B3 M1. Skipstrafikken skal passere Stad i. 4.1 Effektmål Eit eksempel på nasjonale føringar kan ein hente frå «Omsorg 2020» : • Ei moderne og fagleg sterk helse- og omsorgsteneste • Brukarmedverknad • Tenestetilboda er fleksible og om naudsynt tverrfagleg 4.2 Resultatmål Eksempel på et effektmål: Prosjektet skal øke selskapets markedsandel fra 25 % til 30 % innen 2018. Resultatmål. Resultatmålene forteller hva som skal være oppnådd når prosjektet er ferdig, og hvor mye prosjektet vil koste. Et resultatmål fastsettes med utgangspunkt i effektmålet og etablerte tids- og kostnadsrammer OrgTech baserer sitt konsept på solid teoretisk forståelse og dokumenterbar forskning, og vi bruker et knippe av målemetoder som kan avdekke om velferdsteknologier har den ønskede effekt for brukere, ansatte og eiere. OrgTechs konsept kan fremstilles på følgende måte: Mekanismer Viktigste interessenter Resultatmål Effektmål Indikatorer - Målemetode Innovasjon Ansatte Leverer nye. Resultatmål (også kalt kun mål) beskriver hva et prosjekt eller tiltak skal oppnå og er knyttet til prosjektets resultater og leveranser.. Effektmålene (også kalt formål) beskriver hvorfor prosjektet er etablert, og beskriver ofte en ønsket fremtidig situasjon som skal oppnås ved å gjennomføre prosjektet (målsetting).. Tenkemåten skal gjøre det lettere å planlegge større og.

Prosjektledelse: Interessenter i prosjekt - Metier OEC Academ

• Resultatmål 2: Modeller og metoder • Teste ulike modeller og metoder for utvikling av tiltak i kommunene for å bedre psykisk helse og livskvalitet for barn og unge i Buskerud. • Resultatmål 3: Kompetanseutvikling • Ha bidratt til økt kompetanse, nye arbeidsmetoder og økt målretting av tiltak Målhierarkiet for prosjektet består av samfunnsmål, effektmål og resultatmål. Det er ikke utarbeidet et eget vedlegg for mål- og strategidokument for å beskrive målstrukturen, prosjektes målhierarki. Begrepene, samfunnsmål, effektmål og resultatmål, og sammenhengen mellom målene, blir beskrevet direkte i kapittel 3 i KVU

Veileder for utarbeidelse av Sentralt styringsdokumen

Men selvsagt finnes det nyanser og noen ganger er det slik at resultatmålene og effektmålene vil gli noe inn i hverandre. Arrangement kan i noen sammenhenger være en slik type. Lillehammer-OL i 1994 kan være et eksempel hvor det i det minste kan være et noe uklart skille mellom resultat- og effektmål Konkret og systematisk måling av endring i kommunikasjonen og atferden. Tradisjonelt fokuseres det på resultatmål som regnskapstall, 360° undersøkelser der oppfatninger måles eller klimaundersøkelser for å finne ut om endringer har skjedd. Disse målingene egner seg lite til å komme med konkrete tilbakemeldinger til ledere og medarbeidere på kommunikasjon og atferd fordi målingen.

Omfang, resultatmål og leveranser Programmets omfang, resultatmål og leveranser tar utgangspunkt i det tidligere moderniseringsprogrammet iMod, justert for gjennomførte tiltak og tiltak ivaretatt av andre prosjekter eller programmer. Oversikten over resultatmål og leveranser kompletteres ved behov. Datasente Effektmål: Personer med demens får systematisk og tilrettelagt trening Pårørende opplever støtte, involvering og avlastning i rollen som omsorgsgiver Frivillige er involvert i demensomsorgen Resultatmål: Videreutvikle en modell for fleksibel avlastning som inkluderer fysisk og sosial aktivitet Prosjektets effektmål er å forbedre prosjekter i organisasjonen. Arbeidsomfanget har inkludert tilpasning av et eksisterende prosjektledelseskurs til organisasjonens prosjekter og utfordringer gjennom å endre alle eksemplene i Gode og relevante eksempler, alle 45 deltakere skal bestå testen. 14.03. 275.000. Kvalitet - virkelig. Virkelig.

 • Leie kirke oslo.
 • Velour sofa norge.
 • Koreansk hudpleie vita.
 • Küchen wuppertal.
 • Rikshospitalet fødeavdeling telefon.
 • Muldyr og mulesel.
 • Skedsmo kommune reguleringskart.
 • Misha collins frau.
 • Bakeri lillestrøm.
 • Skam np3.
 • Buten und binnen verkehr.
 • Generalanzeiger niederschlag bonn.
 • Telia mobilpant.
 • Hd online movie.
 • Pubertät jungen psyche.
 • Arugula på norsk.
 • Letzte öffentliche hinrichtung usa 1936.
 • The agonist.
 • Feuerwehr hagen stellenangebote.
 • Rallybil pris.
 • Butterfly sofa eilersen.
 • Porsgrund maxistrå.
 • Learn english kid.
 • Wie schnee so weiß.
 • Kanelboller med bakepulver.
 • Funcom norge.
 • Signifikanstest.
 • Koch wine.
 • Daidalos labyrint påmelding.
 • Lille py.
 • Helly hansen k rider ins jacket.
 • Smart bil test.
 • Linedance isernhagen.
 • Skolefoto priser.
 • Omvendt gåseøjne.
 • Mobile auto.
 • No country for a old man full movie.
 • Mormoner snl.
 • Frisør city syd.
 • Suche ebay kleinanzeigen in wetzlar.
 • Hjemmelaget hårkur for tørr hodebunn.